පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සිදුකරණ පරීක්ෂණවලට අනුව කලුතර ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීගේ තනතුර තාවකාලිකව පහත දමා තිබේ.

මේ අනුව ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී තනතුරේ සිට පොලිස් අධිකාරි තනතුර දක්වා ඔහුගේ තනතුර පහළ දමා තිබේ.

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සිදුවන විට මෙම පොලිස් නිලධාරියා කොළඹ උතුර කොට්ඨාසයේ කටයුතු කර ඇත.

Post a Comment

DailyMotion

Powered by Blogger.