දැඩි මූල්‍ය අර්බුදයකට මුහුණ දී සිටින ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට රාජ්‍ය බැංකු දෙකකින් තවත් රුපියල් කෝටි 1500 ක ණය මුදලක් හදිසි පදනම මත ලබාදීමට රජය තීරණය කර ඇත.


ලංකා බැංකුවෙන් රුපියල් කෝටි 500 ක් ද මහජන බැංකුවෙන් රුපියල් කෝටි 1000 ක් ද වශයෙන් මෙම ණය මුදල ලබාදෙනු ඇත.


ඒ සඳහා විදුලිබල හා බලශක්ති ඇමැති මහින්ද අමරවීර මහතා ඉදිරිපත් කරන පද යෝජනාවකට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය  ලබාදී තිබේ.


විදුලිබල මණ්ඩලයේ පිරිවැය ඉහළයාම , අලුතින් ඉදිරිකිරීමට යෝජිත බලාගාර ඉදි නොවීම, විදුලිමිල ගණන් වැඩි නොකිරීම ආදි හේතුමත විදුලිබල මණ්ඩලය දැඩි මූල්‍ය අර්බුදයකට ලක්ව ඇති බව ඇමැති අමරවීර මහතා කැබිනට් මණ්ඩලයට දැනුම් දී ඇත.


මේ අතර විදුලිබල මණ්ඩලයේ ගිය වසරේ අලාභය රුපියල් කෝටි 8,500 ක් බවද ඇමැතිවරයා පෙන්වා දී ඇත.


මේ අතර ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය ලබාගෙන ඇති ඉන්ධන හේතුවෙන් ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවට ගෙවිය යුතුව ඇති ණය මුදල රුපියල් කෝටි 8,342 ක් වේ.


මීට අමතරව නිදහස් විදුලි සැපයුම්කරුවන් සඳහා රුපියල් කෝටි 3,236 මුදලක්ද සාම්ප්‍රදායික නොවන පුනර්ජනනීය බලශක්ති සැපයුම්කරුවන් සඳහා රුපියල් කෝටි 992 ක්ද විදුලි බල මණ්ඩලයට ණය වී ඇත.


ඒ අනුව විදුලිබල මණ්ඩලය තෙල් සංස්ථාවට හා අනෙකුත් විදුලි සැපයුම් කරන්න ගෙවීමට ඇති  සම්පූර්ණ  ණය මුදල රුපියල් කෝටි 12,571 ක් පමණ වන බවද ඇමැතිවරයා පෙන්වා දී ඇත.


පවතින වියළි කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් විදුලිය ඉල්ලුම විශාලවශයෙන් වැඩිවී ඇති අතර ඒ අනුව හදිසි මිලදී ගැනීම් තවදුරටත් ඉහළ යනු ඇතැයිද අමැතිවරයා පෙන්වා දී ඇත.

Post a Comment

DailyMotion

Powered by Blogger.