තමාව සිරගතව සිටි වසර 05ක කාලය සඳහා හිඟවැටුප් හා වන්දි ඉල්ලා හිටපු ආබාධිත යුධ හමුදා සෙබලෙකු බුත්තල නගරයේ තොරණක් මත නැග විරෝධතාවක් ආරම්භ කර තිබේ.


Post a Comment

DailyMotion

Powered by Blogger.