ගනුදෙනු කරන්න නිවැරදිව Paypal ගිණුමක් හදමු.

Note:- විඩියෝව නැරඹීමට අපහසු තාවයක් ඇත්නම් Home බොත්තම ඔබන්න ඉන්පසු නැවත පිටුවට පිවිසෙන්න.
විඩියෝ ක නැරඹීමට වරහන් තුල ඇති මුරපදය යොදන්න 
Video Password ( emoney)
නව පේපැල් ගිණුමක් හදන්න පිවිසෙන්න පහත ලින්ක් එකෙන් 
Share:

0 comments:

< >

Search This Post

Web Archive

Follow by Email

Contact

Mobile : 077-399 72 33
Email : info.lakarana@gmail.com

Advertisement