2020 සැප්තැම්බර් මස 17 වන බ්‍රහස්පතින්දා- රාහු කාලය

ඉර උදාව - පෙරවරු 06:00 ට

ඉර බැසීම - පස්වරු 18:10 ට

රාහු කාලය

දිවා 13:36 සිට 15:08 දක්වා.

රාත්‍රී 01:34 සිට 03:03 දක්වා.

සුභ දිශාව - උතුර

මරු සිටින දිශාව - දකුණ

Share:

0 comments:

< >

Search This Post

Web Archive

Follow by Email

Contact

Mobile : 077-399 72 33
Email : info.lakarana@gmail.com

Advertisement