2020 සැප්තැම්බර් මස 18 වන සිකුරාදා- රාහු කාලය

 ඉර උදාව - පෙරවරු 06:00 ට

ඉර බැසීම - පස්වරු 18:09 ට

රාහු කාලය

දිවා 10:34 සිට 12:05 දක්වා.

රාත්‍රී 22:36 සිට 00:05 දක්වා.

සුභ දිශාව - උතුර

මරු සිටින දිශාව - ගිණිකොන

Share:

0 comments:

< >

Search This Post

Web Archive

Follow by Email

Contact

Mobile : 077-399 72 33
Email : info.lakarana@gmail.com

Advertisement